Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Dünýä Azyk gününi belleýär


Şu gün Dünýä Azyk güni bellenip geçilýär. Bu sene ýylda global açlyga, doýa garna iýip-içip bilmeýän adamlara we garyp-gasarlyga ünsi çekmek üçin bellenip geçilýär.

Bu ýyl Azyk gününiň temasy “Oba hojalyk koperatiwleri dünýäni naharlamagyň açary” diýlip atlandyryldy.

BMG-niň Azyk we oba hojalyk guramasy bu temanyň koperatiwleriň roluny nygtamak ýa-da adamlaryň umumy bähbit üçin meýletin bileleşip, azyk üpžünçiligini gowulandyrmak hem-de açlygyň soňuna çykmak üçin işlemek zerurlygyna ünsi çekmek üçin saýlanyp alnandygyny aýtdy.

BMG-niň geçen aý çap edilen soňky açlyk hasabatyna görä, 2010-12-nji ýyllarda dünýä ilatynyň 870 milliona golaýy, ýa-da sekizden birisi doýa garna naharlanyp bilmezlikden ejir çekdi.

Maglumata görä, açlaryň 852 milliony ösýän ýurtlarda ýaşaýan bolsa, 16 milliony ösen ýurtlarda ýaşaýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG