Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Keselhanada enjamlaryň ýetmezçiligi jana howp salýar


Orsýetiň Boris Petrowskiý adyndaky Milli barlaglar merkezinde gemodializ prosedurasy geçirilýär. 2009 ý.
Lebap welaýatynyň birinji köpugurly keselhanasynyň gemodializ bölüminde, böwregindäki nähoşluklary bilen onlarça adam bejergi alýar. Ýarawsyzlygynyň aýratynlyklary sebäpli, ol adamlar ýörite enjamlar arkaly, aýratyn bir gözegçilikde saklanylýar.

Emma, Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 21-nji ýyl dönümi mynasybetli geçirilýän baýramçylygyň öňüsyrasy, gürrüňi gidýän keselhanada şol nähoşlara niýetlenen enjamlar gutarypdyr.

Habarçymyz Osman Hallyýewiň reportažyny diňlemek üçin aşakdaky belgä basyň.


XS
SM
MD
LG