Sepleriň elýeterliligi

Gonamçylyklara üns artýar


Balkanabadyň etegindäki bir gonamçylyk
Türkmenistandan gowuşýan maglumatlara görä, soňky ýyllar ýurtdaky gonamçylyklaryň arassaçylygyna, durkuna üns artdyrylyp başlanypdyr. Ýerli ýaşaýjylar gonamçylyklaryň daş-töweregine bişen kerpiçden haýatlaryň örülendigini, käbir ýerlerde ýörite demir germewleriň hem tutulandygyny aýdýarlar.

Azatlyk Radiosynyň Lebapdaky habarçysy Osman Hallyýewiň maglumatlaryny diňlemeň üçin, aşaky düwmä basyň.

XS
SM
MD
LG