Sepleriň elýeterliligi

Garlyk şäherçesi döreýär, emma ýollar harap


Sürijiler ýollaryň ýaramazlygyndan zeýrenýär.
Köýtendag etrabynyň Garlyk posýologynda sosial maksatly binalar, umumybilim berýän orta mekdep we sport mekdebi, medeniýet öýi, çagalar bagy açyldy, hassahana, ýaşaýyş jaýlary ulanyşa berildi.

Türkmen metbugaty şu hili çäreleri regionlarda häzirki zaman sosial-ykdysady infrastrakturany, adamlaryň durmuş derejesini düýpli gowulandyrmakda edilýän uly iş hökmünde dabaralandyrýar. Emma ýurt boýunça näçe oba weýrançylyk ýagdaýynda, ýollar, köpriler bejerişe mätäç, bu barada kän gürrüň edilmeýär.

Azatlyk Radiosy Köýtendag etrabyndaky beýleki obalar, ýollaryň ýagdaýy, adamlaryň durmuş şertleri barada Lebapdaky habarçysy Osman Hallyýew bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG