Sepleriň elýeterliligi

Bugaýew: "Migrantlaryň 90%-i göçdi"


Aşgabadyň Çoganly etrabyndaky ýaşaýyş jaýlary
Mundan bir hepde ozal Aşgabatda bölüm polisiýa işgärleriniň öýme-öý aýlanyp, resmi öý ýazgysynda durmaýan raýatlary anyklamak işini alyp barýandyklary we hasaba durmadyklaryň üç gün içinde ýaşaýyş jaýlaryndan çykarylmalydygy barada öý eýelerine duýduryş berilendigini habar beripdik.

Maglumatlara görä, bu duýduryşyň ýerine ýetirilişine berk gözegçilik edilen ýerlerden bir hem Aşgabatda migrant işçileriň köpçülikleýin ýaşaýan ýerleriniň bir bolan Çoganly etrabydyr.

Aşgabatly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew şu gün Çoganla aýlanyp, etrabyň ýagdaýy bilen ýakyndan tanyşdy. Amanmyrat Bugaýewiň beren gürrüňlerini diňlemek üçin şu düwmä basyň.
XS
SM
MD
LG