Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenabatda gaz ölçeýän abzallar ýerleşdirilýär


Ýaşaýyş jaýynyň gyrasyna ýerleşdirilen gazyň sarp edilişini ölçeýän gural
Türkmen metbugatynda ýurtda elektrik energiýanyň, gazyň, suwuň mugtdygy ýygy-ýygydan bellenilip geçilýär.

Emma ýurtdan gelip gowuşýan soňky maglumatlara görä, Aşgabatda resmiler öýlere aýlanyp, elektrik togunyň sarp edilişini ölçeýän gurallaryň jaýlarda ýerleşdirilip-ýerleşdirilmändigini barlap başlapdyrlar.

Azatlyk Radiosy döwlet tarapyndan ilata mugt berilýär diýilýän serişdeler, ýagny gaz, elektrik togy we suw bilen baglanyşykly Lebap welaýatyndaky täzelikleri bilmek üçin habarçysy Osman Hallyýew bilen söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG