Sepleriň elýeterliligi

Türkmenistanda Garaşsyzlyk ýyllarynda jaýy ýykylan, soňra ýykylan jaýynyň ýerine jaý ýa-da kompensasiýa alyp bilmedik raýatlaryň az däldigi aýdylýar.

Azatlyk Radiosy bu ýagdaý barada jaýy ýykylan raýatlaryň ýene biri, häzir Türkiýede ýaşaýan türkmen biznesmeni Akmuhammet Baýhanow bilen söhbetdeş boldy.

Ol häzir diňe öz jaýynyň öwez puluny ýa-da kompensasiýasyny almak üçin däl, eýsem jaýy ýykylan, nähak türmä basylan türkmen raýatlarynyň ählisiniň hak-hukuklary ugrunda kanuny göreş alyp barýandygyny aýdýar.

Bu söhbeti diňläp, pikir-garaýyşlaryňyzy aýtmaga, öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG