Sepleriň elýeterliligi

Lebap welaýatynyň Halaç etrabynda ýerleşýän Pelwert obasy öňler özüniň ökde senetçileri we bagbanlary bilen tanalýandygy aýdylýar. Şeýle-de, bu obanyň golaýynda geçen asyryň 60-njy ýyllarynda Merkezi Aziýada, hat-da tutuş Sowet Soýuzynyň çäginde meşhurlyga eýe bolan bag hem bar. Bu bag perlwertli daýhan Begmyrat Köseweliýew tarapyndan ösdürip ýetişdirilipdir.

Bu obadaky ýaşaýyş şertleri barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy Osman Hallyýew maglumat taýýarlady. Maglumaty diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.
XS
SM
MD
LG