Sepleriň elýeterliligi

Müşderiler ýagdaýdan çykalga tapýar


Şäher daşynda hususy taksiçiler üçin gurlan awtomenzil
Aşgabat häheriniň häkimiýetleri şäherara ýolgaçylaryna hyzmat edýän hususy taksiçileriň paýtagtyň içindäki duralgalaryny, ýolagçy getirýän we müşderi alýan ýapyp, olar üçin şäher daşynda ýörite awtomwenzil gurdular.

Emma bu awtoterminalyň ýolagçylar üçin hem, hususy taksi eýeleri üçin hem amatsyzdygy, sebäbi onuň paýtagtdan 10 km gowrak uzakda, ýalazy meýdanda ýerleşýändigi aýdylýar. Üstesine, bu ýere gatnaýan ýolgaçy awtobuslary hem ýeterlik däl diýen maglumat bar.

Ýöne, ýene bir maglumata görä, ýolagçylar bu ýagdaýdan özleriçe ýykalga tapmaga synanyşyp, indi hususy taksi eýeleriniň telefon nomerlerini tapyp, olary öýlerine çagyrýarlar.

Azatlyk Radiosy bu mesle bilen gyzyklanyp, ýerli synçy, ozalky transport işgäri Nurberdi Nurmämmedow bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG