Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

"Awtobusa ýarym sagat garaşmaly bolýar"


Soňky döwürlerde Aşgabatda täze awtoduralgalar gurulýar, täze-täze awtobuslar satyn alynýar. Emma bu çäreler ulaglaryň wagtyndan giç gelmegi ýaly nogsanlyklary doly aradan aýryp bilmeýär. Awtobuslaryň wagtyndan giç gelmegi ýaly ýagdaýlara esasanam paýtagt Aşgabatda 6-lyk, 3-lik, 18-lik, 60-lyk, 10-lyk marşrutlaryň gatnaýan ugurlarynda duş gelmek mümkin. Ýolagçylaryň aýtmaklaryna görä, şeýle ýagdaýlar esasanam irden gaýtalanyp, olar kähalatlarda ýarym sagat garaşmaly bolýandyklaryny aýdýarlar.

XS
SM
MD
LG