Sepleriň elýeterliligi

"Ýygym wagty howpsuzlyga göz ýumulýar"


Lebap, pagta ýygymy gyzyşanda.

Türkmenistanda täze okuw ýyly bilen bir günde köçe-ýol hereketiniň howpsuzlygynyň hem bir aýlygy başlandy.

Emma ýurt içinden berilýän maglumatlarda paýtagt Aşgabadyň 14-nji, 71-nji mekdepleriniň ýanyndaky köçelerde çagalar üçin howply ýagdaýlaryň saklanyp galýandygy, emma degişli köçe belgileriniň hem ýokdugy aýdylýar.

Lebapdan gowşan maglumatda bolsa, pagta ýygymy mahalynda ýol, köçe howpsuzlygy kadalaryna köplenç göz ýumulýandygy aýdylýar.

Bu barada giňiş maglumaty lebapdaky habarçymyz Osman Hallyýewden diňläň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG