Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Bir gezek: ZAGS-dan geçmek ýeke-täk çykalga


Nikalaşan çatynjalary şekilendirýän surat.

Nädip çagyraýyn?

Ýaş çatynjalaryň özbaşdak öý-işik bolup ýaşap başlanynyň 2-nji güni gelni “Ezizim, seni aşhana “Nahar taýyn boldy” diýip çagyraýynmy ýa-da “Nahar bişirdim” diýip çagyraýynmy?” diýip, ärinden soraýar. Äri:

-Düýnki ýaly boljak bolsa “Ezizim, nahary ýakdym” diý-de çagyraý -diýipdir.

Boýunalma

Mugallym “Agöýliýew, öý işiňi kakaňa işletdiňmi? Men ol bilen mekdepde bir klasda okadym. Onuň poçerkini tanaýaryn” diýýär. Okuwçy:

-Öý işi kakamyň ruçkasy bilen ýazdym. Belki, şonuň üçin onuň poçerkine meňzeşdir -diýipdir.

Ýalňyz çykalga

Iki boýdaş duşuşýar. Biri beýlekisine “ Ol gün “Lukmana barjak, özümi barlatjak “ diýdiň. Bardyňmy, näme diýdiler?” diýip, sowal berýär. Boýdaşy:

-Bardym, “Tizräk ZAGS-dan geçip nikalaş, bolmasa ile masgara bolarsyň” diýdi. Ikimiziň “Köriçege bolaýmasyn” diýen çakymyz ýalňyş eken -diýipdir.

Endik

Täzelikde işe alynan iş stolunda oturan dessine gulagyna pagta dykýar. Ol bilen bir kabinetde oturmaly kärdeşi “Näme, gulagyň agyrýarmy?” diýip soraýar. Täze işe gelen:

-Iş stolunyň başynda otyrkam barmaklarym bilen stoly tyrkyldatmak endigim bar. Şol tyrkyldyny eşitmezlik üçin gulagyma pagta dykýan -diýipdir.

Medeniýetli diňleýjiler

Ilkinji gezek operada rol oýnan ýaş aýdymçy opera tamam bolandan soňra “Ariýany aýdyşymy niçik gördüň, ezizim?” diýip, gelinliginden soraýar. Gelinligi:

-Oňat, juda oňat, ezizim! Ariýany aýdyp başlan wagtyň seň belent owazyňa ýer boşatmak üçin diňleýjileriň ençemesi tomaşa zalyndan çykyp gitdi. Medeniýetli adamlar sungatyň pida talap edýänine düşünýär -diýipdir.

Il içinden çöplän, taraşlan Amanmyrat BUGAÝEW.

XS
SM
MD
LG