Sepleriň elýeterliligi

Türkmen diliniň sözlügi näme üçin çykmaýar?


Türkmen diliniň 1962-nji ýylda çykarylan sözlügi

Türkmenistanda II lingiwistik gurultaýyň geçirilenine şu aýda 60 ýyl dolýar. Emma türkmen metbugatynda III lingiwstik gurultaýyň haçan geçiriljegi barada dil ýarýan ýok.

Ikinji tarapdan, Türkmenistanda Türkmen diliniň sözlüginiň çap edilenine hem ençeme onýyllyk geçdi. Şol bir wagtda wagtal-wagtal täze sözlügiň çykandygy ýa basym çykjakdygy hakynda tassyklap bolmaýan habarlar ýaýraýar.

Azatlyk radiosy bu meseleler bilen gyzyklanyp, Aşgabatda ýaşaýan publisist ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG