Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

BMG hökümetlere çagyryş edýär


Birleşen Milletler Guramasynyň bosgunlar boýunça edarasy (UNHCR) öňümizdäki 10 ýylyň içinde tutuş dünýäde raýatsyzlygyň soňuna ýetmäge hökümetleri ynandyrmak maksady bilen kampaniýa başladýandygyny habar berýär.

Düýbi Ženewada ýerleşýän guramanyň 4-nji noýabrda beren maglumatyna görä, “Men degişli” atly kampaniýa häzirki wagtda raýatlylygy ýa-da pasporty bolmadyk takmynan 10 million adamyň agyr ýagdaýyna ünsi çeker.

Şeýle-de, maglumatda raýatlylygy bolmadyk adamlaryň medisina hyzmatlaryny we bilim almaga mümkinçiliginiň hem-de ses bermek ýaly syýasy hukuklarynyň ýokdugy bellenilýär.

BMG-niň bosgunlar boýunça edarasynyň berýän maglumatyna görä, bu ýagdaýy raýatlylygy bolmadyk adamlary öz ýurdunda ýaşadýan hökümetleri olara öz ýurdunyň raýatlylygyny bermäge ynandyrmak arkaly düzedip bolar.

XS
SM
MD
LG