Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Pakistan: Belli ruhany öldürildi


Khalid Mahmud Sumro
Khalid Mahmud Sumro

Pakistanda sünni musulmanlarynyň belli lideri, “Talybanlary” goldaýan dini partiýanyň agzasy atylyp öldürildi. Polisiýanyň berýän maglumatyna görä, bu waka 29-njy noýabrda ýurduň Sindh welaýatynda bolupdyr.

Ýerli ýolbaşçy we Jamiat Ulema-i-Islam Fazl partiýasynyň ozalky kanunçykaryjysy Khalid Mahmud Sumro ertir namazyny okap duran mahaly näbelli hüjümçi tarapyndan atylyp öldürildi.

Partiýanyň wekilleri Sumro ölüm haýbatlarynyň atylandygyny, şeýle-de geçmişde alty gezek janyna kast etmek synanyşyklarynyň bolandygyny mälim etdiler.

Sumronyň öldürilmegi bilen Sindhiň günorta sebitlerinde adamlar protest üçin köçelere çykdylar.

Hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almady.

XS
SM
MD
LG