Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Aşgabat: ala tutulýan jaýlar


Aşgabadyň Parahat-1 sebitinde jaýlaryň daşky durky abatlanýar. 20-nji ýanwar, 2015 ý.
Aşgabadyň Parahat-1 sebitinde jaýlaryň daşky durky abatlanýar. 20-nji ýanwar, 2015 ý.

Geçen hepde paýtagtyň dürli raýonlarynda köpgatly ýaşaýyş jaýlaryny abadanlaşdyrmak çäreleri geçirilip başlandy. Jaýlaryň diwarlarynyň suwagy gaçan ýerleri suwalyp, reňklenýär. Bu işi paýtagtyň kommunal hojalygynyň işgärleri alyp barýarlar.

Aşgabadyň Parahat 5, 6 mikroraýonlarynda bu işler amala aşyrylýar. Oňarylýan jaýlaryň ählisi-de haýsy-da bolsa bir köçäniň gyrasynda ýerleşýän jaýlar. Köçelerden daşrakda ýerleşýän jaýlara degilmeýär. Özi-de bu köçeleriň hiç haýsysam “protokol” diýlip atlandyrylýan köçeler däl.

Mysal üçin, Parahat 1 we 2 mikroraýondaky diwarlary oňarylýan jaýlar, esasan, Ýunus Emre we şol köçe bilen kesişýän kabir kiçi köçeleriň ugrunda hem-de Paýtagt ýa-da il içinde aýdylyşy ýaly “Mir bazaryň” golaýynda ýerleşýär.

Jaýlaryň arka ýüzi oňarylmaýar.
Jaýlaryň arka ýüzi oňarylmaýar.

Bu alalap alnyp barylýan abadanlaşdyryş işleriniň sebäpleri barada ýaşaýjylara hiç hili resmi maglumat ýa-da düşündiriş berilmese-de, bu işlere çekilen gurluşykçylar muny 2017-nji ýylda Aşgabatda geçirilmeli Aziada oýunlaryna taýýarlyk bilen düşündirýärler.

Jaýlaryň diwarlaryny abadanlaşdyrmak işleri bilen bir hatarda şol diwarlardaky asylan ýaşaýjylaryň split-sistemalary, çanak antennalary hem aýrylýar. Çanak antennalaryny jaýlaryň üçeklerine geçirmäge rugsat berilýän bolsa, split sistemalary düýpden aýrylýar.

Esasanam, split-sistemalar jaýlaryň köçä bakyp duran tarapyndan aýrylýar. Jaýlaryň arka ýüzündäki split-sistemalara deglenok. Ýeri gelende aýtsak, jaýlaryň käbirleriniň arka ýüzleri asla oňarylanok.

Galyberse-de, ýaşaýyş jaýlarynyň girelgeleri we ýyladyş sistemalarynda bolan näsazlyklar remont edilmeýär. Käbir ýaşaýyş jaýlarynyň üçeklerinde ýygnanan zir-zibillere hem üns berilmeýär.

Ýaşaýjylaryň split-sistemalarynyň aýrylmagy olarda nägilelik döredýär. Bu barada şikaýat eden ýaşaýjylara abadanlaşdyrmak işlerini alyp barýan häkimiýet wekilleri “biz günäkär däl, ýokardan gelen buýruk” diýip, jogap berýärler.

Split-sistemalary aýrylan käbir ýaşaýjylar olary ýaşaýyş jaýlaryň girelgeleriniň içinde goýýarlar. Käbirleri bolsa, “goh-galmagal ýatýança”, split-sistemalaryny ýygnap goýýarlar. Olar soň ýene-de split-sistemalaryny öňki ýerinde asyp bolar diýen pikirde.

XS
SM
MD
LG