Sepleriň elýeterliligi

"Gumuň içindäki mellekde zerur şertler ýok"


Lebap welaýatynda ilata gumuň içinden mellek ýeriniň paýlanýan pursady.

Lebap welaýatynyň Garaşsyzlyk etrabynyň käbir ýaşaýjylaryna geçen ýylyň maý aýynda mellek ýeriniň paýlanyp berilendigi we bu prosesiň häzirki wagtda hem dowam edýändigi habar berilýär.

Şol bir wagtyň özünde, käbir ýaşaýjylar gumuň içinden berlen mellek ýerinde ýol, akar suw, elektrik togy, gaz ýaly ýaşaýyş we ekin meýdanlary üçin zerur bolan şertleriň planda göz öňünde tutulandygyny, emma bularyň henize çenli ýola goýulmandygyny belleýärler.

Bu barada Garşsyzlyk etrabyndan daýhan Ereşguly Durdybaýew Azatlyk Radisoynyň habarçysy Osman Hallyýewe gürrüň berdi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG