Sepleriň elýeterliligi

“Saýlawçylar dalaşgärleriň kimdigini bilmeýär”


Saýlawda ses berýän türkmenistanly.

Türkmenistanda 16-njy awgustda Geňeşliklere we Aşgabat şäheriniň iki saýlaw okrugy boýunça Milli Mejlise saýlawlar geçiriler. Türkmenistanyň hökümet websaýtynda bu geňeşliklere dalaşgärleriň ilat köpçüiligi bilen wagtal-wagtal duşuşyklary geçirýändigi habar berilýär.

Şol bir wagtda Balkan welaýatynyň öňki Gyzylarbat, häzirki Serdar etrabyndan 200 kilometr çemesi uzaklykda ýerleşýän Melegoç, Kyrkýyllyk, Garaýylgyn ýaly obalarynyň ýaşaýjylarynyň aglabasynda özleriniň kimi saýlajakdygy barada maglumatyň hem ýokdugy aýdylýar.

Azatlyk Radiosy bu mesele bilen gyzyklanyp, ýakynda Balkan welaýatyna sapar edip, ýokarda ady agzalan obalara baryp gören Aşgabatda ýaşaýan ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

XS
SM
MD
LG