Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ukraina: H1N1 zerarly 50 adam öldi


Döňüz dümewi diýlip atlandyrylýan H1N1 wirusyna garşy derman

Ukrainada gyşyň dowamynda H1N1, ýagny doňuz dümewi zerarly 50-den köp adam wepat boldy. Ukrainanyň resmileri bu sanyň geçen ýylkysyndan 10% artandygyny aýdýarlar.

Ukrainanyň Saglyk ministri Aleksander Kwitaşwili adamlary panika düşmezlige çagyryp, “biz epidemik derejesiniň çäginden geçmedik we her ýyl ýanwar aýy dümew paslynyň merkezi bolýar” diýdi.

Şol bir wagtda-da keselçiligiň tutaşmagy örän çynlakaý mesele, sebäbi köp adam wagtynda medisina kömegini alyp bilmä ýogaldy, diýip Kwitaşwili 13-nji ýanwarda hökümet maslahatynda aýtdy.

Kanun çykaryjy Iirna Sysoýenkonyň Facebook sosial ulgamynda ýazmagyna görä, keselçiligiň ýaýramagy bilen bagly iň agyr ýagdaý Kiýewde, Harkiwde, Wynnytsada we Odesada ýüze çykypdyr.

XS
SM
MD
LG