Sepleriň elýeterliligi

'Ýagyş suwuny-da agyz suwy hökmünde ulanýarlar'


Türkmenistanyň Balkan regiony

Türkmen resmileri suw baýramçylygyna resmi taýýarlyk görýärler.

Ýurtda ýyllar boýy dabaraly ýagdaýda bellenilip gelinýän “Suw damjasy - altyn dänesi” atly senäni şu ýyl hem ýokary derejede bellemek barada türkmen hökümetine ýörite tabşyryk berildi.

Şol bir wagtda-da ýurtda hatda içer ýaly agyz suwunyň-da ýetmezçiliginden kösenýän regionlar şu günki güne çenli ünssüz galýar.

Türkmenistanly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew şeýle regionlaryň käbiri barada Azatlyk Radiosyna gürrüň berdi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG