Sepleriň elýeterliligi

“‘Rysgalyň’ döwlet eýeçiligindäki gazetlerden tapawudy ýok”


“Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň” esaslandyrmagynda neşir edilýän "Rysgal" gazeti.

Birleşen Ştatlaryň Döwlet departamentiniň 13-nji aprelde çap eden ýyllyk hasabatynda tankyt edilýän meseleleriň arasynda Türkmenistanyň media azatlygy hem bar. Hasabatda Türkmenistanda çap edilýän kitaplaryň we metbugatyň tasdan hemmesiniň hökümet tarapyndan maliýeleşdirilýändigi we kontrolda saklanylýandygy aýdylýar.

Türkmenistanda döwlet eýeçiliginde bolmadyk edara tarapyndan esaslandyrylan ýeke täk gazet bar. Bu “Rysgal” gazeti bolup, ol mundan dört ýyl çemesi ozal “Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň” esaslandyrmagynda neşir edilip başlandy.

Azatlyk Radiosy aşgabatly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş bolup, “Rysgal” gazeti bilen Türkmenistanyň döwlet eýeçiligindäki gazetleriniň mazmunyndaky aratapawudy sorady.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG