Sepleriň elýeterliligi

"Çilime garşy göreş zorluga ýazýar"


Aşgabadyň köçeleriniň birinde çilim çekýän ýaşaýjy.

Türkmenistanda çilime garşy göreşmegiň bir aýlygy yglan edildi. Bu bir aýlyk mynasybetli ýurtda çilimiň adam ýetirýän zyýany barada dürli köpçülikleýin çäreler geçirilýär.

Mälim bolşy ýaly Türkmenistanda mundan ozal hem çilim bilen baglanyşykly ençeme çäreler, çäklendirmeler girizilipdi.

Eýse, girizilen şol çäreleriň nähili netijesi boldy? Şeýle-de, täze yglan edilen bir aýlykda nämeler göz öňünde tutulýar?

Azatlyk Radiosy bu soraglar bilen gyzyklanyp, aşgabatly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG