Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Pop: Dünýä ermeni 'genosidiniň' pidalaryny unutmaly däl


Pop 25-nji iýunda Ýerewanda, Ermeni genosidiniň memorialyndaky myhman kitabynda ýazgy galdyrdy.

Rim papasy Fransis dünýä osmanly döwründe ermenileriň gyrylmagyny hiç wagt unutmaly däldir diýdi.

Ol bu sözleri köpçülikleýin gyrgyn ermeni halkyny ýok etmäge gönükdirilen planly «genosidiň» bir bölegi diýeninden birnäçe sagat soň aýtdy.

Pop 25-nji iýunda Ýerewanda, Ermeni genosidiniň memorialyndaky myhman kitabynda şeýle ýazgy galdyrdy:

«Men bu ýerde gaýgy-hasrat bilen munuň ýaly betbagtçylygyň hiç wagt bolmazlygy, adamzadyň şeri haýyr bilen ýeňmegi hiç wagt unutmazlygy üçin doga edýärin.»

XS
SM
MD
LG