Sepleriň elýeterliligi

'Pasportsyz hemme ýerde kynçylyk'


Daşoguzyň Ruhubelent etraby

Sowet Soýuzynyň dargamagy bilen, 1993-nji ýylda Garagalpagystandan Daşoguz welaýatyna ýüzlerçe türkmen maşgalasy göçüp geldi. Aradan 25 ýyla golaý wagtyň geçendigine garamazdan, şol türkmen maşgalalarynyň käbirlerine heniz hem Türkmenistanyň pasportynyň berilmeýändigi habar berilýär.

Öz adynyň efirde tutulmazlygyny soran Daşoguz welaýatynyň Ruhybelent etrabynyň ýaşaýjysy türkmen raýatlygy bolmany sebäpli, ençeme adamyň işe ýerleşip, gazanç edip bilmeýändigini aýdýar.

Ol bu barada Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Soltan Açylowa gürrüň berdi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG