Sepleriň elýeterliligi

Türkmenistan Hazarda harby taýýarlygyny görkezdi


Harby maşklar, Hazar deňizi

Türkmenistan ýaňy-ýakynda Hazar deňzinde harby-taktiki okuw türgenleşigini geçirdi. 11-nji awgustda birnäçe gäminiň gatnaşmagynda geçirilen “Hazar -2016” atly harby maşklar ýurduň öz ýaragly güýçleriniň goranyş ukybyny, harbylarynyň söweş taýýarlygynyň ýokary derejesini görkezdi, diýlip resmi maglumatlarda habar berildi. 21 ýyl mundan ozal özüni Bitarap döwlet diýip yglan eden Türkmenistanyň öz harby taýýarlygyny görkezmäge şu günki gün nähili zerurlyk bar?

Azatlyk Radiosy Türkmenistanyň ýaragly güýçlerinde 12 ýyllap gulluk eden, türkmen parlamentinde harby meseleler boýunça komissiýa ýolbaşçylyk eden öňki deputat Halmyrat Söýünow bilen söhbetdeş boly.

XS
SM
MD
LG