Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

CPJ: Dünýäde tussag edilen žurnalistleriň sany rekord derejä ýetdi


Žurnalist Hudaýberdi Allaşow

Žurnalistleri goramak baradaky komitet (CPJ) şu ýylyň iýul aýynda Türkiýede bolan döwlet agdarylyşygy synanyşygynyň yz ýany, ýurtda media serişdelerine edilen “görlüp-eşidilmedik repressiýa” tutuş dünýäde tussag edilen žurnalistleriň sanyny 1990-njy ýyldan bäri iň ýokary derejesine ýetirdi diýýär.

Şu ýylyň 1-nji dekabryna çenli dünýäde gözenekleriň aňyrsynda saklanýan žurnalistleriň sany 259-a barabar bolup, olaryň azyndan 81 sanysy Türkiýede ýerleşýär diýip, düýbi Nýu-Ýorkda ýerleşýän guramanyň 13-nji dekabrda ýaýradan beýanatynda aýdylýar.

Tussag edilen habarçylaryň arasynda Azatlyk Radiosynyň Türkmen gullugynyň habarçylary hem bar: Saparmämmet Nepesgulyýew we Hudaýberdi Allaşow.

Nepesgulyýew geçen ýyl tussag edilip, oňa "bikanun neşe gaçakçylygy" aýyplamasy boýunça üç ýyl türme tussaglygy berlipdi.

Şeýle-de, geçen aýyň ahyryna Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Hudaýberdi Allaşow tussag edildi.

Azatlyk Radiosynda Mekan Täşliýew lakamy bilen çykyş eden Hudaýberdi Allaşow 3-nji dekabrda Köneürgenç şäherinde tussag edilip, ol türkmen resmileri tarapyndan 11 kilogram nas serişdesini saklamakda günälenýär.

Allaşowyň garyndaşlary we wakanyň şaýatlary bularyň toslama aýyplamalardygyny aýdýarlar. Azat Ýewropa/Azatlyk Radiosynyň prezidenti Tomas Kent hem Hudaýberdi Allaşowyň tussag edilmeginiň hakyky sebäbini onuň žurnalistiki işi bilen baglanyşdyrýar.

2014-2015-nji ýyllarda dünýäde iň köp žurnalisti tussag eden ýurt Hytaý bu ýyl hasabatda ikinji orunda ýerleşdirildi. 2016-njy ýylda Hytaýda jemi 38 žurnalist tussag edildi.

Hasabatda Müsür, Eritreýa we Etiopiýa degişlilikde üçünji, dördünji we bäşinji orunda ýerleşdirilýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG