Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Prahat 7-niň hatardan çykan ýollary

Türkmenistanyň paýtagtynyň Parahat-7 etrapçasynyň ýaşaýjylary ýollaryň wagtynda bejerilmeýändigini, bejerilen ýollaryň tiz sandan çykýandygyny we netijede ýyllarboýy ýaramazlygyna galýandygyny aýdýarlar. Bu etrapçanyň ulanyşa berlenine bäş ýyla golaý wagt bolsa-da, häzirki wagt bu ýerdäki ýollarda we jaýlaryň aralarynda uly jaýryklaryň, käbir asfalt ýollarda çöketlikleriň emele gelendigini görse bolýar.

XS
SM
MD
LG