Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmenistan importyň öwezini dolýan harytlaryň önümçiligini görkezýän sergisini geçirýär


Aşgabadyň sergi merkezi

Türkmenistanda hojalyk önümleriniň sergisi açyldy. Türkmenistanyň Söwda-senagat öýi tarapyndan halkara çäresi hökmünde ýylda geçirýän bu çäresi 2-nji maýda Aşgabatda öz işine başlady.

Serginiň ýurtda milli önümçilik arkaly importyň öwezini dolmak şeýle-de eksporta gönükdirilen önümleri öndürmek boýunça geçirilýän çäreleriň netijesini görkezýändigi resmi maglumatlarda aýdyldy we bu ugurdan ýurtda onlarça kärhananyň üstünlikli işleýändigi habar berildi.

Sergide esasan mebel, öý-hojalyk tehnikasy, elektron harytlar, kompýuter ýaly harytlar ýerleşdirildi. Türkmenistanyň özünde öndürilen harytlaryň arasynda dokma senagat önümeri, şeýle-de milli sungatçylyk önümleri köpçülige hödürlendi.

Mart aýynda türkmen ýolbaşçylary daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň möçberini azaldyp, onuň ýerine içerki önümçiligi ösdürmek maksatnamasynyň çäginde ýurtda öý-hojalyk tehnikasyny öndürmegi planlaşdyrýandygyny mälim edipdi.

Aşgabatda geçirilýän hojalyk önümleriniň sergisi 4-nji maýa çenli dowam eder.

XS
SM
MD
LG