Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň ikinji gurultaýyny geçirdi.


Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler bileleşiginiň binasynda ýerleşýän Toý mekany, Aşgabat

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň ikinji gurultaýy geçirildi.

Resmi maglumatlara görä, Aşgabatda geçirilen gurultaýda partiýanyň merkezi geňeşiniň ýolbaşçylarynyň, barlag komissiýasynyň amala aşyran işine, guramaçylyk işlerine seredilipdir.

Şeýle-de, türkmen mediasynyň habar bermegine görä, partiýanyň merkezi geňeşiniň täze başlygy saýlanyp, bu wezipä “Halys” atly hojalyk guramasynyň müdiri Saparmyrat Owganow bellenipdir.

Türkmenistanda Senagatçylaryň we telekeçileriň syýasy partiýasy 2012-nji ýylda döredildi. Ony esaslandyran Senagatçylar we telekeçiler bileleşigi 2007-nji ýylda döredildi. Bileleşigiň “Rysgal” atly hem banky, hem-de neşri bar.

Türkmenistanda hususy telekeçiligi ödürmek maksadyny öz öňünde goýýan Senagatçylar we telekeçiler bileleşigine döwlet tarapyndan maliýe goldawy berilýär.

XS
SM
MD
LG