Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Siriýa goşunlary Doumadaky pitneçilere garşy hüjümini güýçlendirýär


Douma, gaçyp barýan çagalay aýal. Arhiw suraty
Douma, gaçyp barýan çagalay aýal. Arhiw suraty

Siriýa goşuny we ýaranlar Damaskyň alkymyndaky soňky gozgalaňçy mesgeninde howa zarbasy bilen azyndan 40 adamy öldürenlerinden bir gün soň, gündogar Ghoutadaky Douma şäherine edýän hüjümlerini, topa tutmalaryny we howa zarbalaryny güýçlendirdiler.

Siriýanyň Britaniýada ýerleşýän Adam hukuklary obserwatoriýasy 7-nji aprelde siriýa we rus uruş uçarlarynyň ýarygijeden bäri Douma azyndan 30 sany howa reýdini amala aşyrandygyny aýtdy.

Britaniýada ýerleşýän uruş gözegçisiniň maglumatyna görä, dikuçarlar şu gün günüň birinji ýarymyndaDouma partlaýjyly çelekleriň azyndan 25 sanysyny taşladylar. Obserwatoriýa bu hüjümler netijesinden azyndan 8 sany asuda adamyň ölendigini aýtdy.

AFP habar gullugy Doumanyň içindäki graždan goranyş işgärine salgylanyp, 7-nji aprel güni irden hem hüjümiň dowam edendigini babar berdi.

"Bombalamalar şindi hem kesilenok. Asmanda häzir üç sany uruş uçary we iki sany dikuçar bar” diýip, Firas al-Doumi AFP-ä aýtdy.

Siriýanyň döwlet telewideniýesi Doumanyň üstüni örten goýy tüsseli wideoşekilleri göni alyp görkezýär.

6-njy aprelde, 10 güne çeken asudalykdan soň,hökümet goşunlary we ýaran güýçler Douma agyr howa zarbalaryny urdy we gurdy ýer hüjümlerini etdi. 6-njy aprelde Doumada azyndan 40 sany asuda adam öldürildi diýip, Adam hukuklaryny goraýan obserwatoriýa aýtdy.

XS
SM
MD
LG