Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Aşgabat Garlykdaky kombinat üçin, Belarusyň işinden nägile


Lebap, Garlyk kombinaty.
Lebap, Garlyk kombinaty.

Garlykdaky kaliý dag-magdan toplumynyň işe girizilmeginden bir ýyl soň, resmi Aşgabat Toplumy guran belarus hünärmenlerine närazylygyny bildirdi.

Читайте также на русском

Ýatlatsak, umumy bahasy 1 milliard dollara deň bu Kombinatyň gurluşyk işleri 2009-njy ýylyň iýun aýynda başlanyp, geçen ýylyň 31-nji martynda tamamlanypdy.

Şol bir wagtda, Lebap welaýatynda gurlan Garlyk kombinatynyň işe girizilmegi birnäçe gezek yza süýşürildi; taraplar işleriň gijikmeginde, tölegleriň wagtynda edilmezliginde birek-biregini aýypladylar.

Mundan iki hepde töweregi ozal geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde bolsa, Garlyk kaliý dag-magdan toplumyna edilen iş saparynyň netijesinde, zähmeti goramagyň we tehniki howpsuzlygyň ähli talaplaryny berjaý etmek boýunça işleriň seljerilendigi, netijede gurluşygyň baş potratçysy bolup durýan Belarus tarapynyň hünärmenleriniň şertnama boýunça ýerine ýetirilmeli işleri doly berjaý etmändiginiň ýüze çykarylandygy habar berildi.

Emma resmi habarda anyk haýsy bärden gaýtmalar barada gürrüň edilýändigi aýdyňlaşdyrylmaýar.

Mejlisiň dowamynda prezident Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýer Kerim Durdymyradowa we daşary işler ministr Reşid Meredowa ýüzlenip, Toplumda alnyp barylýan işlere degişli seljeriş işlerini geçirmek babatda, anyk görkezmeleri beripdir. Ýöne bu “anyk görkezmeleriň” mazmuny-da takyklaşdyrylmady.

Bu aralykda, belarusyň habar serişdeleri türkmen tarapynyň Garlykdaky kaliý dag-magdan toplumynyň gurluşygy boýunça şikaýatlaryň sanawyny taýýarlaýandygyny habar berdi.

Türkmenistanyň hökümeti Garlykdaky dag-magdanlaryny baýlaşdyryjy kombinatynda ýylda 1,4 million tonna kaliý dökünlerini öndürmek planlaryny yglan edipdi we munuň üçin ýylda 7 million tonnadan gowrak magdan çyg malynyň zerurdygyny mälim edipdi.

Ýöne Toplumyň işe girizilmeginden 1,5 aýdan soň, onuň göz öňünde tutulan proýekt kuwwatyndan diňe 7% derejesinde işleýändigi barada maglumatlar peýda boldy.

Ýeri gelende bellesek, geçen ýylyň aýagynda belarusyň habar serişdesi ýurduň prezidenti Aleksandr Lukaşenka salgylanyp, Türkmenistanyň Belarusdan dag-magdanlaryny baýlaşdyryjy ýene bir kombinaty gurup bermegi sorandygy barada maglumat beripdi.

“Belaruslara täze kombinatyň gurluşygyny ynanmak üçin ähli güýjüň ulanyljakdygy hut özüme wada berildi. Emma men oňa [Türkmenistanyň prezidentine] aýtdym, eger-de biz islesek, onsuzam tenderi utarys diýdim” diýip, “tut.by” neşiri Lukaşenkanyň sözlerini getiripdi.

Ýöne Belarusyň “Belgorhimprom” kärhanasy Türkmenistanda ikinji kaliý zawodyny gurmakdan ýüz öwürdi. Bu barada kompaniýanyň aksiýalarynyň kontrol paketiniň eýesi “Belaruskaliý” kärhanasynyň baş direktory Iwan Golowatyý mälim etdi. Ol türkmen tarapynyň hödürlän şertleri bilen ylalaşmandyklary üçin, “biz teklibimizi ýollamadyk” diýip maglumat beripdi.

Galyberse-de, geçen aý türkmen prezidenti Lebap welaýatynyň Tübigatan kaliý duzlarynyň ýatagynda kaliý dökünlerini öndürýän dag-magdan baýlaşdyryjy kombinatynyň gurluşygyny ýerli kärhanalaryň amala aşyrjakdygyny, gurluşygy maliýeleşdirmek üçin hem 600 million amerikan dollary möçberinde döwlet karzynyň beriljekdigini mälim edipdi.

XS
SM
MD
LG