Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Warşawada Getto aýaga galmasynyň 75-nji ýyl dönümi ýatlanýar


Warşawada Getto aýaga galmasynyň 75-nji ýyl dönümi ýatlanýar.

Warşawada Getto aýaga galmasynyň 75-nji ýyl dönümi ýatlanylýar. Şol gün, müňlerçe ýewreý göreşijileri ellerine ýarag alyp, 2-nji Jahan urşy döwründe basyp alyjy nasist german güýçlerine garşy çykypdylar.

Bu aýaga galyş 1943-nji ýylyň 19-njy aprelinde ýüze çykypdy. 750-ä golaý ýewreý göreşijileri sapançalar we beýleki ýaraglar bilen sany boýunça üç esse artykmaçlyk edýän nasist german güýçlerine hüjüm edipdiler.

Şonda köpler özleriniň galdyran soňky wesýetlerinde aman galmajakdyklaryna gözleriniň ýetip durandygyny, emma gaz kameralarynda däl-de, özleriniň saýlan wagty we ýerine ölmek kararyna gelendiklerini belläpdiler.

Nasistler aýaga galmany basyp ýatyrandan soň, diňe onlarça göreşiji diri galypdy.

XS
SM
MD
LG