Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Tramp ABŞ-nyň 7-ler toparynyň jarnamasyny goldamajakdygyny aýdýar


Prezident Donald Tramp kanada ugramazyndan öň žurnalsitleriň öňünde gürleýär. Waşington, 8-nji iýun.
Prezident Donald Tramp kanada ugramazyndan öň žurnalsitleriň öňünde gürleýär. Waşington, 8-nji iýun.

ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp, ABŞ bilen bilen onuň ýaranlarynyň arasyndaky dawalaryň ýygjamlaşmagy bilen, başda kabul eden ykrarnamasyndan çekilip, senagat taýdan ösen öňdebaryjy döwletleriň 7-ler toparynyň sammitini alasarmyklyga saldy.

Donald Tramp başda kabul eden-de bolsa, twitterde özüniň Ýediler toparynyň beýanatyny goldamajakdygyny aýtdy.

Tramp 9-njy iýunda twitterde Kanadanyň premýer-ministri Justin Trudonyň (Justin Trudeau) “galp beýanatlary’ esasynda özüniň ABŞ wekillerine jemleýji jarnamany goldamazlyk barada görkezme berendigini habar berdi. Kubekde 7-ler sammitine beýemçilik eden Jastin Trudo bu jarnamanyň G7 toparyna girýän döwletleriň ählisi bilen ylalaşylandygyny aýtdy.

Jarnamada söwda hyzmatdaşlygynyň zerurdygy, Orsýet babatda berk liniýa eýermelidigi, şeýle-de Eýranyň ýadro programmasyny jylawlamagyň wajypdygy aýdylýar.

“Kanadanyň premýer-ministri Jastin Trudo biziň 7-ler toparymyzyň duşuşygy mahalynda örän gowuşgynsyz we ýuwaş hereket etdi hem-de men gaýdanymdan soň metbugat ýyganygyny gurnap, “ABŞ tarifleri masgaralaýjy” diýdi, özüniň “töwerekden hürseklenmegine" ýol bermejekdigini aýtdy. “Örän nädürs we gowşak. Biziň tariflerimiz onuň 270% süýt önümlerine jogap!” diýip, Tramp ýazdy.

"Men ABŞ wekillerine jarnamany goldamazlygy tabşyrdym, sebäbi biz ABŞ bazarlaryna sil bolup akýan awtomobillere hem tarif goýmaga seredýäris” diýip, ol aýtdy.

XS
SM
MD
LG