Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Wise-premýer Türkmenistanda jemi içerki önümiň 6,2 prosent artandygyny aýdýar


Türkmen manady dollaryň garşysynda barha beter güýçden gaçýar.

Türkmenistanyň hökümet başlygynyň orunbasary Goçmyrat Myradow Ministrler kabinetiniň 8-nji iýundaky mejisinde hasabat berip, şu ýylyň ýanwar-maý aýlarynda jemi içerki önümiň 6,2 prosent artandygyny habar berdi.

Wise-premýeriň sözlerine görä, “hasabat döwrüniň makroykdysady görkezijileri halk hojalyk toplumynyň ähli pudaklarynyň durnukly ösýändigine şaýatlyk edýär”.

Şeýle-de ol, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, jemi öndürilen önümiň 4,3 göterim artandygyny aýtdy.

Myradow ýurduň iri we orta kärhanalarynda ortaça aýlyk zähmet hakynyň, 2017-nji ýylyň degişli döwrüne görä, 9 göterim ýokarlanandygyny hem sözüne goşdy.

Emma ol milli manadyň soňky aýlardaky ýagdaýy, dollaryň “gara bazar” kursunyň rekord derejelerde ýokarlanmagy we durmuşyň barha beter gymmatlamagy, ýönekeý raýatlaryň güzeran kynçylyklary barada hiç zat aýtmady.

Ekspertler Türkmenistanyň soňky ýyllarda agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigini, ýurtda işsizligiň we giň ýaýran korrupsiýanyň höküm sürýändigini, raýatlaryň barha kän daşary ýurtlardan iş gözlemäge mejbur bolýandygyny aýdýarlar.

Birleşen Ştatlaryň Jon Hopkins uniwersitetiniň professory Stiw Henkiniň hasaplamalaryna görä, Türkmenistan häzir ýokary galan inflýasiýanyň derejesi boýunça dünýäde ikinji orunda durýar.

“Bu ýurt indi giperinflýasiýanyň bosagasynda dur. Türkmenistanyň ýyllyk inflýasiýasynyň derejesi häzir 294 % baryp ýetdi” diýip, Stiw henki 1-nji iýunda öz taýýarlan maglumatyny sosial mediada çap etdi.

Şu aralykda prezident G.Berdimuhamedow ýüzlerçe million dollar bahalary bolan täze desgalaryň, şol sanda Aşgabatda gurulmagy planlaşdyrylýan kaşaň myhmanhanalaryň taslamalay bilen tanyşdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG