Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Özbek resmileri terrorizmde aýyplanýan ABŞ raýatyny azatlyga goýberdi


Türme. Arhiwden alnan illýustrasiýa suraty.
Türme. Arhiwden alnan illýustrasiýa suraty.

Özbek häkimiýetleri terrorist toparlara goşulmakda we Owganystanda yslamçy jeňçileriň hatarynda söweşmekde güman edilip tussag edilen ABŞ-nyň raýatyny azatlyga goýberdi.

Zokir Aliýew Azatlyk Radiosy bilen söhbetdeşliginde özüniň şenbe güni tussaglykdan boşadylandygyny, emma derňew dowam edýänçä Özbegistanyň çäklerinden çykmaly däldigini hem aýtdy.

Aliýew 16-njy iýunda özüniň dogduk Karşi şäherine geleninden birnäçe sagatdan soň, tussag edilipdi.

18-nji iýunda Özbegistanyň Döwlet howpsuzlyk gullugy Aliýewiň terroristik aýyplamalary esasynda tussag edilendigini, şeýle-de onuň 2000-nji ýylda Özbegistanyň Yslam Hereketi toparyna goşulandygyny, mundanam başga Owganystanda hökümet we NATO-nyň ýolbaşçylygyndaky halkara güýçlerine garşy hüjümleri amala aşyrandygyny öňe sürüpdi.

46 ýaşly Aliýew Azaltyk Radiosyna özüniň hiç haçan Owganystanda bolmandygyny, şeýle-de yslam ekstremistlerini goldamaýandygyny aýtdy. Ol özüniň 1990-njy ýyllarda ýurtdan çykyp gaýdandygyny, indi bolsa öz dogduk ýerlerini görmäge gelendigini hem sözüne goşdy.

Özbegistanyň Yslam Hereketi topary ençeme ýurtda, şol sanda Özbegistanda, ABŞ-da, Britaniýada we Russiýada terrorist topar hökmünde ykrar edilip, gadagan edilendir.

Aliýew ABŞ-da hususy salgyt kompaniýalarynyň birinde işleýär.

XS
SM
MD
LG