Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Çeh premýer-ministri Kunderanyň raýatlygyny dikeltmegi teklip edýär


 Milan Kunderanyň türk dilinde çap edilen kitabynyň jildi
Milan Kunderanyň türk dilinde çap edilen kitabynyň jildi

Çehiýanyň premýer-ministri 89 ýaşyndaky ýazyjy Milan Kunderanyň onlarça ýyl ozal, ýurduň kommunist hökümeti tarapyndan ýatyrylan çeh raýatlygyny dikeltmegi teklip etdi.

Premýer-ministr Andrej Babis 10-njy noýabrda Kundera “öz raýatlygyna gaýtadan eýe bolamaga mynasyp” diýdi.

Babis Parižde, 1918-nji ýylda I Jahan urşunyň soňlanmagyna gabat geçirilýän ýatlamalar çäresinde çykyp gürledi.

Kundera we onuň aýaly Wera öz raýatlyklaryny 1979-nji ýylda, Çehoslowakiýanyň sowet zamanasyndaky kommunist režimi döwründe ýitirdi. Olar 1975-nji ýylda Fransiýa emigrasiýa gitdiler.

1929-njy ýylda doglan Kundera çehoslowak režimi astynda ýaşaýan raýatlaryň durmuşyny açyp görkezýän “Durmuşyň çekip bolmajak ýeňilligi” we “Gülkiniň we unutmagyň kitaby” ýaly eserleriň we ýene onlarça kitabyň awtorydyr.

XS
SM
MD
LG