Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

'Jennet ýoly': Şu ýyl Karbala millionlarça şaýy zyýaratçysy syýahat etdi


Ymam Husseiniň guburynyň daşynda geçirlen Arbaeen baýramçylygy, Karbala, 29-njy oktýabr, 2018
Ymam Husseiniň guburynyň daşynda geçirlen Arbaeen baýramçylygy, Karbala, 29-njy oktýabr, 2018

Şu ýyl dünýäniň dürli ýurtlarynda ýaşaýan şaýy musulmanlaryň millionlarçasy Yragyň Karbala şäherindäki mukaddesliklere zyýarat etdi.

Bu şäherde oktýabryň aýagynda geçirilýän Arbaeen atly dabara ýylda millionlarça adamy özüne çekýär. Zyýaratçylar şaýy ymamlary Muhammet pygamberiň agtygy ymam Huseýn we onuň dogany Abbasyň guburlaryna barýarlar.

Zyýaratçylaryň Karbala pyýada ýöräp barýan ýoly bu şäherden 70 kilometr uzaklykda ýerleşýän Najafdan ýa-da 90 kilometr uzaklykda ýerleşýän Bagdatdan başlanýar.

Zyýaratçylaryň ýolda dynç almagy üçin ýörite çadyrlar dikilýär.

Şu ýylyň ýanwar aýynda Yragyň hökümeti "Yslam döwleti" toparyny ýeňendigini yglan eden hem bolsa, ýurtda gozgalaňçylaryň hüjümleriniň howpy saklanýar. Emma howpsuzlyk problemasyna garamazdan, Karbala barýan zyýaratçylaryň sany ýyl-ýyldan artýar.

Ozalky ýyllarda Yragyň hökümeti baýramçylygyň dowamynda Karbala şäherine 10-20 müň adamyň barandygyny habar beripdi. 2018-nji ýylyň sanlary entek çap edilmedi.

Yragyň resmi habar beriş serişdeleri soňky gezek Arbaeen baýramçylygy mynasybetli geçirilen dabaralara 22 million adamyň gatnaşandygyny, munuň haj zyýaratyna şol ýyl jemlenenlerden birnäçe esse köp bolandygyny habar beripdi. ​

Media maglumatlaryna görä, Eýranyň dini meseleler boýunça resmisi Hussein Zulfighari şu ýyl 1.7 million eýranlynyň Karbala zyýarat etmek üçin Yragyň serhedinden geçendigini mälim edipdir.

XS
SM
MD
LG