Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Eýran “Teňňeleriň soltanyny” dardan asdy


Eýranda ölüm jezasyna höküm edilenler dardan asylýar. Arhiw suraty

Eýran bikanun walýuta söwdasynda günäli tapylan iki adamy jezalandyryp öldürdi.

Döwlet telewideniýesiniň maglumatyna görä, Tähranyň polisiýasynyň “Teňňeleriň soltany” diýip atlandyran Wahid Mazluimin we onuň şärigi bolmakda güman edilýän Mohammad Ismail Ghasemi dardan asylypdyrlar.

Olar “ýer ýüzünde parahorlygy ornaşdyrmakda” we walýuta manipulýasiýalarynda sentýabrda günäli tapylypdylar.

Eýranyň hökümeti ýurtdaky ykdysady çökgünliginiň netijeleri bilen göreşmek ugrundaky tagallalarynyň çäginde, maliýe bidüzgünçilikleriniň öňüni almaga synanyşýar.

Awgustda ykdysady jenaýatlar bilen meşgullanjak ýörite sudlar hem esaslandyrylypdy. Muňa ýurduň ýokary ruhany lideri Aýatollah Ali Khamenei hem öz goldawyny bildiripdi.

Şondan bäri, bu sudlarda azyndan ýedi ölüm jezasy kabul edildi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG