Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Erdogan, ABŞ-nyň goşun çykarmasyndan soň, Siriýany kürt milisiýasyndan, YD-dan saplamagy wada berýär


Rejep Taýyp Erdogan Siriýany kürt milisiýasyndan, YD-dan saplarys diýýär.
Rejep Taýyp Erdogan Siriýany kürt milisiýasyndan, YD-dan saplarys diýýär.

Türkiýäniň prezidenti, Birleşen Ştatlar öz goşunlaryny çykarmak kararyna gelenden soň, özüniň Siriýany ABŞ tarapyndan goldanylýan kürt milisiýasyndan-da, bilelikde garşysyna göreşilen “Yslam döwleti” terror toparyndan hem arassalajakdygyny aýdýar.

"Gelýän aýlarda biz ÝPG (Kürt halk gorag birikmelerini) we Daýeşiň (“Yslam döwleti” topary) elementlerini Siriýanyň topragyndan süpürip taşlamaga gönükdirilen operasiýalary geçireris” diýip, Rejep Taýyp Erdogan 21-nji dekabrda aýtdy.

Erdogan 12-nji dekabrda Türkiýäniň Ýefrat derýasynyň gündogarynda, Siriýanyň demirgazygynda ýerleşýän kürt jeňçilerine garşy täze harby hüjüme başlajakdygyny yglan edipdi.

Şu aralykda Siriýada “Yslam döwleti” toparynyň galyndylary bilen söweşýän kürt güýçleri, eger öz gözegçilik edýän ýerlerine Türkiýe hüjüm etse, özleriniň front liniýasyndan çekilip, täzeden türk serhedinde ýerleşip biljekdiklerini aýtdylar.

XS
SM
MD
LG