Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Alžiriň hassa prezidenti, protestlere garamazdan, soňky gezek dalaşgär boljagyny aýdýar


Studentler protest bildirýär.

Alžiriň prezidenti Abdelaziz Bouteflika, 20 ýyllyk häkimiýetini uzaltmagyna garşy bildirilýän protestlere garamazdan, gelýän aýdaky prezident saýlawlarynda kandidat hökmünde hasaba durdy.

Bouteflikanyň kampaniýa menejeri 3-nji martda 82 ýaşyndaky prezidentiň adyndan onuň dalaşgärlik dokumentlerini tabşyrdy. Prezidentiň özi Şweýsariýada medisina bejergisini alýar.

Menejeriň sözlerine görä, eger-de Bouteflika saýlansa, ol bir ýyl içinde prezident saýlawlaryny taýýarlajak “milli maslahatyň” üstünden garar we geljekki saýlawlarda bäsleşige goşulmaz.

Bu beýanat ýüzlerçe student paýtagtda we beýleki şäherlerde onuň 18-nji aprele bellenen saýlawlarda bäşinji möhlet üçin bäsleşige çykmagyna garşy protest gurnandan soň edilýär.

1-nji martda onlarça müň alžirli köçelere proteste çykdy we bu ýyllar içinde Bouteflikanyň dolandyryşyna garşybildirilen iň uly garşylyk boldy.

Ýaşuly prezident 2013-nji ýylda uçran yzmazlygyndan bäri maýyp arabasyny ulanýar we jemgyýetçilige seýrek çykýar.

XS
SM
MD
LG