Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Eýrandaky ýowuz sil sebäpli has köp etrap we oba ewakuasiýa edilýär


Eýranyň Lorestan welaýatynyň Mamulan etrabynda köçeleri arassalaýan ýaşaýjylar. 7-nji aprel, 2019 ý.
Eýranyň Lorestan welaýatynyň Mamulan etrabynda köçeleri arassalaýan ýaşaýjylar. 7-nji aprel, 2019 ý.

Eýranyň häkimiýetleri ýurduň günorta-günbatarynda sil gelmek howpy abanýan has köp etraby we obany ewakuasiýa etmegi tabşyrdy.

19-njy martdan bäri Eýranyň 31 welaýatynyň 26-nda ýüzlerçe etrap we oba güýçli çabga ýagmyrlarynyň netijesinde bolup geçen suw joşgunlaryndan ejir çekýär. Bu tebigy betbagtçylykda häzire çenli azyndan 70 adam öldi.

Eýranyň günorta-günbataryndaky nebit öndürýän Khuzestan welaýaty silden has köp ejir çekdi.

Bu welaýatyň häkimi Gholamreza Şariati 6-njy aprelde resmi IRNA habar agentligine beren maglumatynda, hökümet uly bentlerdäki suwy goýberen mahaly, alty etrap “tizden-tiz ewakuasiýa edilmeli” diýdi.

Eýranyň media maglumatlaryna görä, welaýatyň paýtagty Ahwazyň golaýyndaky Hamidieh etrabynyň 2000-den gowrak ýaşaýjysy ýurduň armiýasynyň jaýlaryna göçürildi.

XS
SM
MD
LG