Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ukrain prezidenti göni efirde jenaýatçylykly geçmişi bolan resmini “kezzaplykda” aýyplady


Ukrainanyň prezidenti Wolodymyr Zelenskiý

Ukrainanyň prezidenti Wolodymyr Zelenskiý göni efirde görkezilen telegepleşik mahalynda regional hökümet resmisini duşuşykdan kowdy. “Çyk git bu ýerden, kezzap! Sen meni düzüw eşideňokmy?” diýip, Zelenskiý Borispil şäher geňeşiniň sekretary, parlament kandidaty Ýaroslaw Hodunoga ýüzlenip aýtdy. "Iňlisçe-- exit"diýip, Zelenskiý sözüniň üstüni ýetirdi.

Ýazgy edilen we soňra internetde, “Ukrayinska Pravda” habar saýty tarapyndan çap edilen waka beýleki resmiler we duşuşyga gatnaşyjylar tarapyndan el çarpylyp garşy alyndy.

Zelenskiý 10-njy iýulda Kiýew sebitinde guralan duşuşyga taslamalary, şol sanda täze hassahana gurmagy maslahatlaşmak üçin gatnaşdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG