Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ozalky ABŞ wekilleri Owganystandan gyssanmaç çykmagyň “Tutuş raýat urşuna” getirjegini duýdurýar


Owganystan we Pakistan boýunça ýörite wekil Jeýms F. Dobbins Kabuldaky ABŞ ilçihanasynda çykyp gürleýär. Arhiw suraty, 22-nji iýul, 2014.
Owganystan we Pakistan boýunça ýörite wekil Jeýms F. Dobbins Kabuldaky ABŞ ilçihanasynda çykyp gürleýär. Arhiw suraty, 22-nji iýul, 2014.

Ozalky amerikan ilçileriniň dokuzysy eger-de Birleşen Ştatlar Kabul hökümeti bilen “Talybanyň” arasynda “hakyky” parahatçylyk ylalaşygy baglaşylmanka öz güýçlerini çykarsa, Owganystanyň “doly raýat urşuna” gaplanmagynyň ahmaldygyny duýdurdy.

“Goşunlaryň tutuşlygyna çykarylmagy gutarnykly parahatçylyga esaslanmaly” we “ öňünden däl-de, hakyky parahatçylyk ylalaşygynyň yzyndan gelmeli” diýip, ozalky diplomatlar 3-nji sentýabrda Atlantik geňeşiň analitiki merkezi tarapyndan çap edilen bilelikdäki beýanatlarynda aýtdylar.

“ABŞ-nyň ilki başdaky goşun çykaryşy bölekleýin bolup, gutarnykly parahatçylyga esaslanmaly” we “hakyky parahatçylyk ylalaşygynyň öňünden bolman, yzyndan gelmeli” diýip, ozalky diplomatlar 3-nji sentýabrda Atlantik geňeş ylmy-barlag institutynda çap edilen beýanatlarynda aýtdylar.

"ABŞ-nyň başky goşun çykaryşy, “Talyban” özüniň haryby ýeňiş gazananyna ynanmaz ýaly, beýle aňry-da gitmeli däl-, çalt hem bolmaly däl” diýip, olar aýtdylar.

Bu duýduryş amerikan diplomaty Zalmaý Halilzadyň AÝ/AR-a taraplar “prinsipde” Owganystandaky 18 ýyllyk urşy soňlamaga razylaşdylar diýen gününiň yz ýanynda edildi.

XS
SM
MD
LG