Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Pekine dolananlar 14 gün karantinde saklanarlar


Hytaý wirusyň azyndan 1 müň 716 saglyk işgärine hem ýolugandygyny aýdýar.
Hytaý wirusyň azyndan 1 müň 716 saglyk işgärine hem ýolugandygyny aýdýar.

Hytaýyň paýtagty Pekine dolanýan syýahatçylar 14 günläp mejbury karantinde saklanarlar. Bu hytaý resmileriniň, ýurtda 1 müň 500-den hem aşa adamyň ölümine sebäp bolan, koronawirusyň gerimini peseltmek ugrundaky tagallalarynyň çäginde amala aşyrylýar.

Resmi “Beijing Daily” gazetiniň 15-nji fewralyndaky sanynda çykan maglumatda bellenmegine görä, karantine boýun bolmadyk adamlara garşy jeza çäreleri ulanylar. Emma adamlaryň nähili jezalandyryljakdygy aýdyňlaşdyrylmaýar.

Şeýle-de, bu düzgüniň Pekiniň ýaşaýjysy bolmadyk raýatlara ýa-da beýleki döwletlerden gelýän daşary ýurtlylara degişlidigi hem aýdyň däl.

“Mundan beýläk Pekine dolananlaryň ählisi 14 günläp ýa öýünden çykman oturmaly ýa-da gözegçilik toparyna ýüz tutmaly” diýip, gazetde bellenilýär.

Şeýle-de neşirde: “Öýünde oturmakdan ýa-da merkezleşdirilen gözegçilikden we beýleki öňüni alyş çärelerinden boýun gaçyranlara garşy kanuna laýyklykda çäreler görler” diýlip nygtalýar.

Bu aralykda, 14-nji fewralda Hytaý wirusa ýene 2 müň 641 adamyň ýolugandygyny habar berdi. Şol gün wirusdan 143 adamyň ölendigi hem mälim edildi. Wirus sebäpli ölenleriň umumy sany 1 müň 523 bolup, oňa ýoluganlaryň sany hem 66 müň 492-ä deň.

Hytaý wirus bilen azyndan 1 müň 716 saglyk işgäriniň keselländigini we olaryň azyndan altysynyň ölendigini aýdýar.

Dünýä boýunça COVID-19 diýlip atlandyrylýan wirusa 67 müň töweregi adam ýolugdy.

XS
SM
MD
LG