Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Koronowirus gorkulary Täjigistanda dowully söwda, gyssanmaç satyn almalara sebäp boldy


Gyssagly satyn almalar metjitlerde namaz okamagy togtatmak we koronowirusyň ýaýramagynyň öňüni almak ugrunda görlen beýleki çärelerden soň başlandy.

Koronowirus sebäpli gyssanmaç satyn almalar azyk nyrhlarynyň ýokarlanmagyna we haryt ýetmezçiligine getirenden soň, Täjigistanyň häkimiýetleri ýurduň ilatyny ýeterlik azyk ätiýaçlyklarynyň bardygyna ynandyrmaga çalyşýarlar.

Saglyk we sosial üpjünçilik ministrligi 5-nji martda Täjigistanda ýurduň 9 million ilatyny iki ýyllap naharlap boljak azygyň bardygyny aýtdy.

Ykdysadyýet we söwda ministrligi bolsa, adamlary azyk ýetmezçiligi baradaky “esassyz gybatlara ynanmazlyga” çagyrdy.

Bu beýanatlar 4-nji martda köpelen gyssanmaç azyk satyn almalaryndan soň edildi.

Täjikler 4-nji martda azyk ätiýaçlygyny edinmek üçin bazarlara dökülip, unuň we beýleki gündelik azyk önümleriniň bahalarynyň birden ýokary galmagyna we gytalmagyna sebäp boldular.

Bahalar 5-nji martda kadalaşmaga başlady.

Gyssagly satyn almalar metjitlerde namaz okamagy togtatmak we koronowirusyň ýaýramagynyň öňüni almak ugrunda görlen beýleki çärelerden soň başlandy.

Şeýle-de hökümet ýetip gelýän Nowruz baýramçylygy mynasybetli guralýan dabaralary paýtagt Duşenbede goýbolsun etdi.

Hytaý bilen serhetdeş Täjigistanda koronowirus ýokuşan adamyň bardygy aýdylmady. Hytaýdan uç alan wirus 3 müňden gowrak adamyň ölümine sebäp boldy, müňlerçe adama ýokuşdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG