Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Pariždäki Eýfel diňi myhmanlar üçin gaýtadan açyldy


Parižde şu gün Eýfel diňi myhmanlar üçin gaýtadan açyldy. Fransuz paýtagtynyň esasy islegli ýerlerinden biri mart aýynyň ortalaryndan bäri koronawirus pandemiýasy sebäpli ýapyk saklandy.

Minaranyň administrasiýasy myhmanlar üçin wagt çäklerini girizdi. Hususan-da, gelýänler maska geýmeli we özara aralyk çäklerini saklamaly. Mundan başga-da, gözegçilik belentligine diňe pyýada ýöräp çykmaly, liftler henizem ýapyk we ýokaryk diňe gündogar basgançagy arkaly çykyp bolýar.

Minara çykyp görmek üçin diňe birinji we ikinji galyş ýollary açyk - bular 674 basgançak. Olara çykmak 30 minut çemesi wagt alyp biler. Minaranyň iň ýokarsyndaky üçünji dereje häzirlikçe ýapyklygyna galýar.

Deslapky maglumatlara görä, Eýfel diňiniň liftleri 1-nji iýulda işe başlar. Üçünji derejedäki gözegçilik otagy iýul aýynyň ahyrynda açylyp bilner.

Ikinji gatdaky Jýules Werne restorany entek açyk däl. Deslapky açylyş senesi 30-njy iýuna bellendi. Myhmanlar bellige almak arkaly bron ediler we tablisalaryň sany 75 bilen çäklener.

Fransuz metbugaty Eýfel diňiniň mejbury ýapylmagy sebäpli her aý dokuz million ýewro ýitirendiklerini ýazýar.

COVID-19 pandemiýasy başlaly bäri Fransiýada 160 müňden gowrak koronawirus ýokaşmasy ýüze çykaryldy. 30 müňe golaý adam öldi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG