Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gallup: ABŞ häkimiýetlerine bildirilýän ynam iň köp Türkmenistanda ýokarlandy


ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp

Geçen ýyl dünýäde Birleşen Ştatlaryň häkimiýetlerine bildirilýän ynam boýunça iň uly ýokarlanma Türkmenistanda hasaba alyndy. Gallup barlaglar merkeziniň soňky hasabatyna görä, Türkmenistanda ABŞ häkimiýetlerine bildirilýän ynam geçen ýyl 2018-nji ýyldaky 30% görkezijiden 32 dereje ýokarlanyp, 62%-ne deň bolupdyr.

Gallup barlaglar merkeziniň “Dünýä Liderleriniň Reýtingi” sanawy 2007-nji ýyldan bäri düzülip, onda dünýäniň iri dört döwletiniň: Birleşen Ştatlaryň, Russiýanyň, Germaniýanyň we Hytaýyň häkimiýetlerine bildirilýän ynamyň derejesi ölçenýär.

Täze sanawda, mundan ozalky iki ýylda hem bolşy ýaly, kansler Angela Merkeliň ýolbaşçylygyndaky Germaniýa birinji orunda ýerleşdirildi. Dünýäniň 135 ýurdunda we sebitinde german häkimiýetlerine pikiri soralananlaryň 44%-i ynam bildirýär. ABŞ 33% bilen ikinji orunda ýerleşdirildi. Prezident Donald Trampyň häkimiýet başyndaky ilkinji ýylynda Birleşen Ştatlara bildirilýän ynam pese gaçan bolsa-da, ol häzir birneme ýokarlandy. Pikiri soralananlaryň 32%-i Hytaýyň we 30%-i Russiýanyň häkimiýetlerine ynam bildirýär.

Hasabatda ABŞ-nyň häkimiýetlerine bildirilýän ynamyň dünýä boýunça Türkmenistanda has köp ýokarlanmagynyň sebäpleri aýdyňlaşdyrylmaýar.

Bellemeli ýeri, soňky ýyllaryň dowamynda Türkmenistanyň dürli regionlarynda häkimiýetler Birleşen Ştatlara garşy “wagyz-nesihat işlerini” geçirdiler. Şu ýylyň başynda “Ýerasty altylyk” çeper filminden soňra, Türkmenistanyň dürli regionlarynda türkmen hökümetiniň wagyzçylary ýygnaklarda ABŞ-a garşy duşmançylyga çagyryş edýän beýanatlar bilen çykyş etdiler. Filimde wakalar Türkmenistany ýada salýan toslama bir ýurtda bolup geçýär. Mundan öň, geçen ýylyň awgustynda hem köpçülikleýin ýygnaklarda anti-amerikan propogandalary geçirildi. Muňa amerikan satira gepleşiklerinde prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň üstünden edilen degişmeler sebäp boldy.

Galyberse-de, geçen aý Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi ABŞ-nyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň, türkmen ýolbaşçylarynyň COVID-19-yň ýurtda ýokdugyny aýtmagyna garamazdan, öz raýatlaryna keseliň ýokaşmak howpundan ätiýaç etmegiň zerurdygyny duýduryp çap eden maglumatyna garşylyk görkezipdi.

Ýerli synçylar türkmen hökümetiniň wagyzlaryny "sowet döwründen gelýän daşardan duşman gözlemek alaçsyzlyk", "döwrüň synaglaryna düýpden taýýarlyksyz" adamlaryň ýüz urýan çykalgasy hökmünde seredýärler.

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.

Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu meýl: azathabar@derweze.net we sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPNulgamymyzy Android ulgamlary üçin ýükläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG