Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

ÝB Belarusyň saýlaw netijelerini ret edýän mahaly, belaruslylar Lukaşenka garşy çykýar


Minskde Lukaşenka garşy 19-njy awgustda geçirilen ýöriş.
Minskde Lukaşenka garşy 19-njy awgustda geçirilen ýöriş.

19-njy awgustda ýüzlerçe belarus demonstranty prezident Alýaksandr Lukaşenkanyň köçeleri arassalamak teklibine garşy çykyp, ýörişleriň 11-nji güni onuň dolandyryşyna garşy ýygnanyşdy. Ýewropa Bileleşigi ýurdy uzak wagtdan bäri dolandyryp gelýän awtoritar prezidentiň bu wezipä gaýtadan saýlanmagyny ykrar etmekden ýüz öwürdi we onuň hökümetine garşy ýakyn wagtda sanksiýa girizjekdigini mälim etdi.

9-njy awgustdan bäri ýüzlerçe adam köçelere çykyp, iş taşlaýyşlar köp sanly döwlet edara-kärhanalaryň işini bökdeýän mahaly, Lukaşenka 19-njy awgustda Içeri işler ministrligine saýlaw netijelerine garşy geçirilýän protestleri ýatyrmagy buýruk berdi.

Ýewropa Bileleşigi krizis boýunça gyssagly sammit geçirdi. ÝB Geňeşiniň prezidenti Çarlz Mişel sammitden soň, 27 agzaly bileleşigiň pozisiýasynyň örän aýdyňdygyny aýtdy. “Zorlugy bes ediň!” diýip, ol aýtdy.

Ýüzlerçe protestçi howpsuzlyk güýçlerine garşy çykyp, 19-njy awgust agşamynda Içeri işler ministrliginiň öňüne ýygnandy. Ol ýere köp sanly ofiser ýerleşdirildi, ýöne olar hiç hili çäre görmedi.

XS
SM
MD
LG