Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Birmada agdarylyşyga garşy protestler dowam edýär, BMG tussag edilenleri boşatmaga çagyrýar


Protestçiler.

Birmanyň harby agdarylyşygyna garşy çykýanlar 13-nji fewralda tapgyr sekizinji gün bildirýän köpçülikleýin protestleri dowam etdirdiler, huntany tankytlaýanlaryň has köp tussag edilmegi saýlanan lider Aung San Su Çiniň tussag edilmegine gahar-gazap bildirýänleriň sanynyň has-da köpelmegine alyp gelýär.

Şu aralykda, “dünýäniň seredýändigini we görýändigini” aýdyp, BMG-niň ýokary hukuk guramasy, harbylardan raýat dolandyryşyny dikeltmegi we Suu Çini boşatmagy talap etdi.

Müňlerçe adam Ýangon söwda merkezine ýörişe çykdy, Günorta-Gündogar Aziýa ýurdunda bolup geçen iň uly protestlerden bir gün soň, demonstrantlar paýtagt Naýpyitawyň, iň uly şäher Mandalaýyň we beýleki şäherleriň köçelerinde protest bildirdi.

Ýangonda demonstrantlar soňky günlerde geçirilen tutda-baslyk reýdlerine jogap hökmünde, "Gijelerine adam alyp gaçmagy bes ediň" diýen ýazgyly şygary köp galdyrdylar.

Žurnalist Şwe Ýee Win günbatardaky Pathein şäherinde döwlet agdarylyşygyna garşy bildirilen nägilelik barada habar berýän wagtynda, 11-nji fewralda polisiýa we esgerler tarapyndan alnyp gaçyldy we şondan bäri ondan hiç bir habar ýok diýip, “TimeAyeyar” habarlar web sahypasy we onuň ejesi aýdýar. Şeýle-de, hökümetiň tussag edilenler baradaky soraglara jogap bermändigi aýdylýar.

47 agzaly Adam Hukuklary Geňeşi "esassyz tussag edilenleriň" boşadylmagyny we "saýlanan hökümetiň dikeldilmegini" talap edýän karar kabul etdi.

XS
SM
MD
LG