Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

ÝHHG-nyň metbugat wekili türkmen ilçisinden tussag edilen blogçyny sorady


Nurgeldi Halykow

ÝHHG-nyň metbugat azatlygy boýunça wekili Tereza Ribeýro 11-nji fewralda Wenada Türkmenistanyň ilçisi Sylapberdi Nurberdiýew bilen duşuşdy diýip,
"Türkmenistanyň Hronikasy" guramanyň web sahypasyna salgylanyp habar berýär.

Ribeýro Türkmenistana baryp görmäge gyzyklanma bildirdi we Türkmenistanyň metbugat azatlygy we söz azatlygy babatda öz üstüne alan borçlaryny durmuşa geçirmegi üçin öz edarasynyň berip biljek hünärmen kömegini teklip etdi.

Ilçi Nurberdiýew ÝHHG-nyň wekiline Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça öz üstüne alan borçnamalarynyň ählisini ýerine ýetirmäge doly ygrarly bolup galýandygyny aýtdy we Ribeýrony onlaýn žurnalistikasynyň we aragatnaşygyň ösüşi bilen meşgullanýan täze türkmen edarasynyň işine gatnaşmaga çagyrdy.

Neşir Ribeýronyň bu çakylygy kabul edendigini habar berýär.

ÝHHG-nyň metbugat azatlygy pudagyndaky ýagdaýa yzygiderli gözegçilik edýändigini aýdyp, Ribeýro ilçiden 2020-nji ýylyň sentýabr aýynda 4 ýyl iş kesilen blogçy Nurgelda Halykowyň işi barada goşmaça maglumat bermegini sorady.

Türkmen ilçisiniň bu haýyşa näme jogap berendigi aýdylmaýar.

"Turkmen.newsiň" maglumatyna görä, 26 ýaşly Halykow dört ýyl azatlykdan mahrum edildi.

Neşir onuň resmi taýdan kezzaplykda aýyplanandygyny, emma hakykatda galplaşdyrylan jenaýat işi esasynda jezalandyrylandygyny, ýagny 2020-nji ýylyň iýulynda BSG-nyň Aşgabada gelen wekilleriniň suratyny žurnalistlere iberenden soň tussag edilendigini aýdýar.

XS
SM
MD
LG